by ★★

สาเหตุของการเกิดไฟป่า

ไฟป่า เกิดขึ้นจาก 2 สาเหตุด้วยกัน คือ จากธรรมชาติ และจากฝีมือมนุษย์ สำนักงานป้องกัน ปราบปรามและควบคุมไฟป่า กล่าวว่า.. จากการเก็บสถิติไฟป่าในประเทศไทย สาเหตุไฟป่าที่เกิดจากธรรมชาติมีเพียงแค่ 0.004% เท่านั้นเอง นอกนั้นอีก 99.996% มาจากฝีมือมนุษย์ทั้งสิ้น

โดยที่มีสาเหตุมาจากสิ่งต่างๆ เรียงตามจำนวนการเกิดไฟป่าจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การเก็บหาของป่า การเผาไร่ การแกล้งจุดไฟ ความประมาท การล่าสัตว์ การเลี้ยงปศุสัตว์ และความคึกคะนอง

หลายคนคงสงสัยว่า.. จะเก็บหาของป่าทำไมต้องจุดไฟในป่า การจุดไฟจะทำให้พื้นป่าโล่ง เดินสะดวก หรือเป็นการจุดเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ด หรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของผักหวาน หรือจุดเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรัง รมควันไล่ผึ้ง หรือไล่แมลงต่างๆ ในขณะที่อยู่ในป่า

สาเหตุที่รองลงมา คือ การเผาไร่ ก็เป็นที่น่าสงสัยอีกเช่นกัน ว่าทำไมอยู่ๆจะต้องเผาไร่ แล้วไปเผาไร่ใคร คำตอบก็คือ เผาไร่ของตัวเองนี่แหละ เพื่อกำจัดวัชพืชหรือเศษซากพืชที่เหลืออยู่ภายหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกในรอบต่อไป

ดังนั้นคำถามต่อไปก็คือ แล้วจะเผาไร่กันช่วงไหนถึงจะทันเพาะปลูกรอบต่อไป ก็ต้องปลูกก่อนฤดูฝนนั่นคือปลายฤดูร้อน คือประมาณช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน ดังนั้นช่วงดังกล่าวจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าได้มากที่สุด โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง และความชื้นสัมพัทธ์ต่ำทำให้อากาศมีความแห้งแล้งสูง

ที่มา : ศูนย์วิจัย และพัฒนาการป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ


★★
About ★★
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3