by ★★

  ภัยแล้ง คือ ภัยที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานาน จนก่อให้เกิดความแห้งแล้ง และส่งผลกระทบต่อชุมชน สาเหตุหลัก 4 ประการ ดังนี้

  1. ปริมาณฝนตกน้อยเกินไป เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงติดต่อกันเป็นเวลานาน หรือการกระจายนํ้าฝนที่ตกไม่สม่ำเสมอตลอดทั้งปี
  2. ขาดการวางแผนในการใช้นํ้าที่ดี เช่น ไม่จัดเตรียมภาชนะ หรืออ่างเก็บนํ้า รองรับนํ้าฝนที่ตกเพื่อนำไปใช้ในช่วง ขาดแคลนนํ้า
  3. ลักษณะภูมิประเทศไม่อำนวย จึงทำให้บริเวณนั้นไม่มีแหล่งนํ้าธรรมชาติ ขนาดใหญ่ และถาวร หรืออยู่ใกล้ภูมิประเทศ ลาดเอียง และดินไม่อุ้มนํ้า จึงทำให้การกักเก็บนํ้า ไว้ใช้ทำได้ยาก เช่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง บริเวณจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สุรินทร์
  4. พืชพันธุ์ธรรมชาติถูกทำลาย โดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นนํ้าลำธาร การสำรวจทรัพยากรป่าไม้

  รวมไปถึงสาเหตุจากทางธรรมชาติ และน้ำมือมนุษย์ด้วยเช่นกัน

  ธรรมชาติ

  1. การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก
  2. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  3. การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเล
  4. ภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย แผ่นดินไหว

  การกระทำของมนุษย์

  1. การทำลายชั้นโอโซน
  2. ผลกระทบของภาวะเรือนกระจก
  3. การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
  4. การตัดไม้ทำลายป่า

   

  ★★
  About ★★
  พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3