by ★★

    วิทยากรอภิปราย โครงการ “บุพเพนำพาชาวราชมงคล ร่วมใจรักษ์ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม”
    วันที่ 17 ม.ค. 62 แซ็ก ธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรอภิปรายในโครงการ “บุพเพนำพาชาวราชมงคล ร่วมใจรักษ์ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมเอกลักษ์ความเป็นไทย และการมีพฤติกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นการบูรณาการการเรียนการสอน กับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ ในหัวข้อ “คนรุ่นใหม่อนุรักษ์วัฒนธรรมใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

    ★★
    About ★★
    พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3