by ★★

    เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 โครงการ Recycle for New Hope เปลี่ยนสิ่งที่ไร้ค่า ให้มีค่าเพื่อความหวัง ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และบริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ได้มอบแผ่นหลังคาและผนัง จำนวน 120 แผ่น โดยคุณธีระ พฤกษสุภชาติ ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม บริษัท เต็ดตราแพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด ได้เป็นตัวแทนโครงการฯ ในการส่งมอบแผ่นหลังคาให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา และนักศึกษาชมรมชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยน้องๆ นักศึกษามีกำหนดการเดินทางไปทำกิจกรรมจิตอาสาสร้างห้องพยาบาล ณ โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ในวันที่ 15-28 ธันวาคม 2561
    นับเป็นการรวมพลังสร้างความดีในสิ้นปีนี้ที่เป็นผลจากการร่วมมือร่วมใจเก็บกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้วนำมาสร้างประโยชน์อย่างมหาศาล เป็นการสร้างความหวังให้กับน้องๆอย่างยั่งยืน และการขับเคลื่อนนี้ยังคงจะดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

    ★★
    About ★★
    พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3