มก.ร่วมกับ สวก. จัดประชุมระดมความเห็น  4 ภาคส่วน เตรียมพร้อมรับมือต่อการผันแปรและเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มก.ร่วมกับ สวก. จัดประชุมระดมความเห็น  4 ภาคส่วน

เตรียมพร้อมรับมือต่อการผันแปรและเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดประชุมระดมความเห็นเตรียมพร้อมรับมือต่อการผันแปรและเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

   

          โดยนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร และ รศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดการประชุม “แนวคิดการปรับตัวของภาคการเกษตรไทย เมื่ออยู่ในภาวะโลกเดือด”

          พร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา หัวข้อ “ภาคการเกษตรรับมืออย่างไร ? เมื่อต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

          งานนี้.. คุณสำราญ ฉัตรโท ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน เข้าร่วมการรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับทั้ง 4 ภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเกษตรกรรม , ประมง ,  ปศุสัตว์ และทรัพยากรน้ำ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือ ปรับตัว ผ่านงานวิจัย นโยบาย และมาตรการ กระตุ้นความตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาภาวะโลกร้อน ความผันแปรและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อไป

Total Views: 186 ,