by ★★

  ประเพณีมนต์ขลัง บวชป่า ต่อยอดป่าไม้ไทย

         พิธีบวชป่า  เป็นวิธีคิด และวิธีการปฏิบัติคล้ายคลึงกับ “พิธีสืบชะตาแม่น้ำ หรือ คน” ด้วยการต่ออายุให้เจริญยั่งยืนสืบไป และยังคงสืบทอดประเพณีมาถึงปัจจุบัน  

       ในด้านกุศโลบาย ถือเป็นการรักษาป่าของชาวบ้าน จากความเชื่อว่า.. ป่าเขาล้วนแต่มีสิ่งปกปักรักษา มิให้ใครมารุกล้ำทำลาย ส่วนที่มาของการ “บวชป่า” มาจากวิธีการห่มจีวรให้กับต้นไม้ เช่นเดียวกับการบวชพระ ส่งผลให้สถานภาพของคน และต้นไม้เปลี่ยนไป นับเป็นการนำความเชื่อทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาป่าต้นน้ำอีกวิธีหนึ่

       ขั้นตอน และวิธีการบวชป่า โดยเจ้าพิธีจะใช้สายสิญจน์ล้อมอาณาบริเวณที่จะบวชต้นไม้ แล้วนิมนต์พระสงฆ์มาสวดมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลต่อชาวบ้าน และต้นไม้ที่จะทำพิธี ซึ่งการบวชต้นไม้ บวชได้ตั้งแต่ต้นไม้ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ แต่ส่วนมากจะเน้นต้นไม้ที่ขนาดใหญ่ มีความสำคัญต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม

       วิธีนี้ !! ชาวบ้านจึงเชื่อว่า ผืนป่าที่ผ่านพิธีบวช เป็นเสมือนดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ ไม่ว่าผู้ใดก็ไม่อาจเข้าไปทำลายได้ ทำให้ต้นไม้มีโอกาสเจริญเติบโต และสายน้ำที่เกิดจากป่าต้นน้ำ ก็จะฟื้นคืนชีวิตอีกครั้งหนึ่ง

       อีกประโยชน์ของการบวชป่า ยังเกิดความร่วมมือกันของคนในชุมชน ที่ร่วมแรงร่วมใจกัน ในการดูแลรักษาป่าและแหล่งต้นน้ำลำธารด้วย 

  ประโยชน์จากการบวชป่า
  1. เป็นการยับยั้งการทำลายธรรมชาติ และช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  2. เป็นการรักษาป่าไม้ที่เป็นต้นน้ำลำธารให้อุดมสมบูรณ์
  3. สร้างความสำนึกให้แก่ชุมชนในการดูแลรักษาธรรมชาติ ป่าไม้

   

  ★★
  About ★★
  พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3