by ★★

  หยุดหมอกควัน และอากาศพิษ เพื่อคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม

        5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยปีนี้.. โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNEP รณรงค์ภายใต้คำขวัญ “Beat Air Pollution” หรือที่ประเทศไทยใช้คำขวัญรณรงค์ว่า “หยุดหมอกควันและอากาศพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม” ปลุกคนไทย-ประชาคมโลก หยุดหมอกควัน และอากาศพิษ

        ทั้งนี้ข้อมูลจาก (United Nations Environment Programme) หรือ UNEP พบว่า 9 ใน 10 ของประชากรโลกหายใจเอาอากาศที่ปนเปื้อนมลพิษเข้าไป ทำให้แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรราว 7 ล้านคน ในจำนวนนี้ เกินครึ่ง (4 ล้านคน) อยู่ในแถบเอเชีย-แปซิฟิก ต้องเผชิญกับปัญหาฝุ่นละออง ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต และสุขภาพ ก่อให้เกิดโรคต่างๆ อาทิ ระบบหัวใจ และหอดเลือด ระบบทางเดินหายใจ โรคมะเร็งปอด ในขณะที่ประเทศไทยก็เผชิญกับปัญหาฝุ่นละออง โดยในเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงในภาคเหนือ

       องค์การสหประชาชาติจึงกำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อให้ทั่วโลกตื่นตัวกับวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ร่วมหาแนวทางป้องกัน และแก้ไข

  ทุกคน !! สามารถป้องกัน และแก้ไข ปรับปรุงคุณภาพอากาศให้ดีขึ้นได้ เพียงปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษ เพื่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีของพวกเราทุกคน

  ★★
  About ★★
  พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3