fbpx

by ★★

วิธีดีๆ รักษาชีวิตต้นไม้ได้ 1,300,000 ต้น/ปี !!

วิธีดีๆ รักษาชีวิตต้นไม้ได้ 1,300,000 ต้น/ปี !!

วิธีดีๆ รักษาชีวิตต้นไม้ได้ 1,300,000 ต้น/ปี !!

      ในระยะเวลา 1 ปีคนไทย 1 คน ใช้กระดาษเฉลี่ยปีละ 6 กิโลกรัม รวมแล้วมีน้ำหนักกว่า 3.9 ล้านตัน ซึ่งประเทศไทยเฉลี่ยแล้วมีการตัดต้นไม้เพื่อนำไปใช้ผลิตกระดาษมากกว่าปีละ 55 ล้านตัน

โดยกระบวนการผลิตกระดาษ 1 ตัน

📍 ต้องตัดต้นไม้เฉลี่ยถึง 17 ต้น 

📍 ใช้น้ำในการผลิต 31,500 ลิตร

📍 ใช้กระแสไฟฟ้า 4,100 กิโลวัตต์

📍 ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 2,911 กิโลกรัม

แต่เราทุกคนสามารถช่วยกันลดการใช้กระดาษเพื่อเป็นการรักษาชีวิตของต้นไม้ได้ด้วย

5 วิธีง่ายๆในการประหยัดกระดาษ

  1. ใช้กระดาษให้ครบ 2 หน้า เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
  2. เลือกกระดาษรีไซเคิล หรือกระดาษที่มีส่วนผสมของเหยื่อ Ecofiber เพื่อช่วยลดมลภาวะ
  3. กระดาษปริ้นต์แล้วทั้ง 2 ด้าน สามารถบริจาคเป็นกระดาษหน้าที่ 3 สำหรับคนตาบอดใช้เขียนอักษรเบรลล์ได้
  4. ไม่รับสลิปทุกครั้งที่กด ATM
  5. กระดาษหนังสือพิมพ์เมื่อไม่อ่านแล้วสามารถนำกลับมาใช้ทำความสะอาดกระจกได้

หากเราใช้กระดาษอย่างประหยัด ก็สามารถที่จะช่วยรักษาต้นไม้ไว้ได้ไม่ต่ำกว่าปีล่ะ 1,300,000 ต้นเลยทีเดียวครับ

★★
About ★★
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3