by ★★

ร่วมกันลดปริมาณขยะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ในปัจจุบัน ประเทศไทย มีขยะทั่วไปที่เกิดจากการอุปโภค บริโภค กิจกรรมทั้งหลายของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน ชุมชน ตลาด ร้านค้า และโรงงาน ในประเทศไทยถือเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่เกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์ ซึ่ง มีปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกันในหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็น พฤติกรรมการบริโภคและการแยกขยะจากต้นทาง การจัดการขยะที่ไม่ได้มาตรฐานก่อให้เกิดมลพิษ และไม่เกิดการนำกลับมาใช้ซ้ำ ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม เช่น ปฏิกิริยาเรือนกระจกที่มีสาเหตุจาก ขยะเทกอง ที่ปล่อยก๊าซมีเทน ซัลเฟอร์กับคาร์บอนไดออกไซต์ออกมา ปัญหาขยะในทะเลที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ในทะเล เป็นต้น

สถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยมีปริมาณขยะสูงขึ้นต่อเนื่องขึ้นทุกปี เกิดขยะรวมกันทั้งประเทศ 27.06 ล้านตันต่อปี เทียบเท่าตึกใบหยก 2 จำนวน 140 ตึก คิดเป็นประมาณ 74,130 ตันต่อวัน เฉลี่ยเป็นปริมาณขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ยังไม่รวมขยะตกค้างสะสมที่เพิ่มขึ้นทุกปีไม่ต่ำกว่าปีละ 10 ล้านตัน  

โดยขยะมูลฝอยสามารถ แบ่งแยกตามประเภทได้ทั้งหมด 4 ประเภท ดังนี้

  1. ขยะอินทรีย์ หรือขยะที่ย่อยสลายได้ คิดเป็นร้อยละ 64 จากขยะทั้งหมด ส่วนใหญ่มาจากอาหารเหลือทิ้ง
  2. ขยะรีไซเคิล เป็นขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ หากมีการแยกขยะอย่างถูกต้อง และทำความสะอาดก่อนทิ้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของขยะทั้งหมด
  3. ขยะทั่วไป เป็นย่อยสลายตามธรรมชาติได้ยาก หรือนําไปรีไซเคิลแล้วไม่คุ้มทุน ต้องนำไปกำจัด ได้แก่ ซองขนม กล่องโฟม ถุงพลาสติก ร้อยละ 3 ของขยะทั้งหมด
  4. ขยะอันตราย เป็น ขยะที่ต้องนําไปกําจัดหรือบําบัดด้วยวิธีเฉพาะ เช่น หลอดไฟ ขวดยา ถ่านไฟฉาย ยาฆ่าแมลง กระป๋องสี ขยะจากภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3

จะเห็นได้ว่า ! จำนวนขยะประเภทรีไซเคิลมีมากเป็นอันดับ 2 คิดเป็นร้อยละ 30 เมื่อเป็นเช่นนี้ อย่าปล่อยให้ขยะรีไซเคิล กลายเป็นปัญหาสร้างขยะให้กับประเทศไทย เรามาช่วยลดปริมาณขยะประเภทรีไซเคิลกันดีกว่าครับ

ง่ายๆ ที่ทุกคนก็ทำได้ หลังจากที่เราดื่มนม ดื่มน้ำผลไม้ หรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุในกล่อง UHT เสร็จแล้ว ก็อย่าทิ้งให้กลายเป็นขยะ นำมาบริจาคกับเรา ได้ที่บิ๊กซี 140 สาขาทั่วประเทศ หรือนำส่งไปรษณีย์มาที่ บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด ที่อยู่ : 30/11 หมู่ 11 ถนน บางนา – ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอ บางเสาธง สมุทรปราการ 10570

 

★★
About ★★
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3