แซ็ก ทีวี 360 องศา – จุ้ย ศุ บุญเลี้ยง
แนะ! น.ศ. สร้างชุมชน โดดเด่น รักษ์โลก

เมื่อ 6 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา  คุณธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ หรือ แซ็ก ทีวี 360 องศา และ คุณจุ้ย ศุ บุญเลี้ยง ได้เข้าร่วมอภิปรายโครงการ “ ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงนวัตวิถี ” ณ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดแรงบันดาลใจและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกิจกรรมการท่องเที่ยว สู่การสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจ

โดยการอภิปรายได้เน้นย้ำเรื่องการนำเสนอจุดแข็งของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีการดำรงชีวิต ให้เป็นจุดเด่นในการดึงดูดนักท่องเที่ยว รวมทั้งการสื่อสารถึงชุมชนให้รักและหวงแหนทรัพยากรของชุมชน พร้อมทำสิ่งที่เชี่ยวชาญ ไม่ฝืนธรรมชาติ และไม่ทำลายวิถีชีวิตดั้งเดิม ซึ่งทั้งหมดนับเป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำให้แหล่งท่องเที่ยวชุมชนมีความยั่งยืนต่อไป