สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน
โครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชนปี 4

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้จัดนิทรรศการการแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้โครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชนปี 4 โดยมีทั้งหมด 10 ชุมชน ที่ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วมพัฒนาการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนให้ยั่งยืน

      รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า “ปัจจุบันองค์กรต่างๆ ทั้งหน่วยงานและภาครัฐ รวมถึงภาคเอกชน ต่างตระหนักและให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจและการพัฒนาประเทศให้มีความยั่งยืนและมั่นคง ซึ่งโครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชนปี 4 นับเป็นส่วนหนึ่งของแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดความเข้มแข็ง และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ และเศรษฐกิจของชาติให้เติบโตอย่างยั่งยืน...”

      โดยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเป็นหมู่บ้าน หรือชุมชนที่ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 100 คน หรือมีจำนวนบ้านไม่น้อยกว่า 50 หลัง ที่สำคัญต้องมีพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม วิถีชีวิตที่เอื้อต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อันเป็นรากฐานของประเทศ

      พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า “เราหวังเพียงให้ชุมชนต่างๆได้มีการเติบโต และสามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งสืบสานในเรื่องของเอกลักษณ์พื้นถิ่นของตนไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา พร้อมทั้งพัฒนาความสามารถในการค้าขายสินค้า และช่องทางการจัดจำหน่าย ให้เท่าทันกับสถาณการณ์ในปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมสังคมและเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตต่อไป”

      ในโอกาสนี้ ดร.วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส กรรมการผู้จัดการ บริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี พร้อมร่วมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์โครงการสลากสรรค์สร้างสุขเพื่อชุมชน ปีที่ 4 ในครั้งนี้อีกด้วย ซึ่งภายในงานได้มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่มีความน่าสนใจมากมาย หากใครที่ชื่นชอบในการท่องเที่ยววิถีชุมชนและร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

สามารถ
ดูรายละเอียดการท่องเที่ยวของชุมชนเพิ่มเติม ได้ที่
เว็บไซต์ : สำนักงานสลากกินแบ่ง
หรือ Facebook Fan page สลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน

Total Views: 159 ,