รายชื่อผู้โชคดีจิตอาสา 20 ท่าน ได้แก่

นาย ปิยะราช พงษ์ศรี
นาง มยุรี แสงจันทร์
นาย กีรติ คงสอน
นางสาว สุรีพร เข้มกลม
นางสาว เมธาวี เพ็ชรกลับ
นาย วัชรินทร์ จริยาธนกิจ
นางสาว ญดาพร ยิดชัง
นางสาว สุภาภรณ์ วรพรพรรณ
นางสาว สุกัญญา วันเย็น
นาย สิงหา ยศัญญา

นางสาว อภิสรา ป้อมคำ
นาย Setthawut boonprasitkul
นาง บุญชื่น เกิดศักดิ์
นางสาว จารุณิชา ส้มจีน
นางสาว เสาวคนธ์ ศุภนาม
นางสาว พนารัตน์ แซ่ตั้น
นางสาว อุษา ชิวปรีชา
นางสาว จินตนา มีบุญญา
นางสาว จารุณี นุ่นโฉม
นางสาว สุกานดา ฉัตรนิรัติศัย

นาย ปิยะราช พงษ์ศรี
นาง มยุรี แสงจันทร์
นาย กีรติ คงสอน
นางสาว สุรีพร เข้มกลม
นางสาว เมธาวี เพ็ชรกลับ
นาย วัชรินทร์ จริยาธนกิจ
นางสาว ญดาพร ยิดชัง
นางสาว สุภาภรณ์ วรพรพรรณ
นางสาว สุกัญญา วันเย็น
นาย สิงหา ยศัญญา
นางสาว อภิสรา ป้อมคำ
นาย Setthawut boonprasitkul
นาง บุญชื่น เกิดศักดิ์
นางสาว จารุณิชา ส้มจีน
นางสาว เสาวคนธ์ ศุภนาม
นางสาว พนารัตน์ แซ่ตั้น
นางสาว อุษา ชิวปรีชา
นางสาว จินตนา มีบุญญา
นางสาว จารุณี นุ่นโฉม
นางสาว สุกานดา ฉัตรนิรัติศัย

**ต้องยืนยันสิทธิ์ก่อนเท่านั้น
ถึงจะได้มีสิทธิ์เป็นผู้โชคดีจิตอาสาโดยสมบูรณ์**

รายชื่อสำรอง

นางสาว ศิรินทร์ทิพย์ เกิดมี
นาย ชัยพฤกษ์ ลือเลิศสกุลชัย
นาย ธนกฤต บัวเรือง
นางสาว ศิริพร จ่ามีเคน
นางสาว สกุลณี ถาวรนิกร
นางสาว วโรปรางค์ ขาวงาม
นางสาว นชาภรณ์ ปัญญา
นาย ไวยวุฒิ โวล์คเมอร์
นาย คมศักดิ์ อรศรี
นางสาว อมรรัตน์ อินทปัต

ในกรณีที่ตัวจริงสละสิทธิ์
ผู้ที่อยู่ในรายชื่อสำรองจะได้รับ
สิทธิ์เข้าร่วมแทนตามลำดับ

กติกาการ ยืนยันสิทธิ์

**ผู้ที่มีรายชื่อทุกท่านทั้งตัวจริงและสำรอง

ยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2566**

Previous slide
Next slide
Total Views: 320 ,