by ★★

            จากความสำเร็จที่ผ่านมา โครงการ Recycle For New Hope ภายใต้โครงการหลังคาเขียว ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์สร้างเครือข่ายคนรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการร่วมรณรงค์ส่งกล่อง UHT ที่ใช้แล้ว นำไปรีไซเคิลเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ประสบภัย ซึ่งได้รับการตอบรับจากเยาวชนรุ่นใหม่นักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์อย่างดีเยี่ยม ส่งผลให้คะแนน Green U ที่วัดจากแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ความประหยัดและความเที่ยงธรรม จึงทำให้คะแนนพุ่งสูงขึ้นอีกด้วย

ปลายปี 2561 นี้ ทางโครงการ Recycle For New Hope เปลี่ยนสิ่งไร้ค่า ให้มีค่า เพื่อความหวัง ได้ขยายเเครือข่ายพันธมิตรโดยผ่านความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยต้นแบบระดับประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อเนรมิตพื้นที่มหาวิทยาลัย และรวมพลังของนักศึกษา ให้เป็นศูนย์กลางในการรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะเพื่อนๆ นักศึกษาและชุมชนโดยรอบรั้วใมหาวิทยาลัยร่วมกันส่งกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ณ จุดรับภายในมหาวิทยาลัย

            ทั้งนี้พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างโครงการฯ กับมหาวิทยาลัยต่างๆ จะถูกจัดขึ้นดังนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบกันในต้นศักราช วันที่ 9 มกราคม 2562

            ทางโครงการฯ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่าน ออกมารวมพลังกัน ณ สถานที่ ตามวันเวลา ดังกล่าว และร่วมเปลี่ยนกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วให้เป็นสิ่งที่มีค่า สู่กระบวนการรีไซเคิลเป็นแผ่นหลังคา ผนัง โต๊ะ เก้าอี้ และเรือ เป็นต้น ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนสู่เพื่อลดปริมาณขยะ รวมไปถึงลดการเกิดภาวะโลกร้อนสืบต่อไป

★★
About ★★
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3