by ★★

กำหนดกำรลงนำมร่วมมือ โครงกำร RECYCLE FOR NEW HOPE

ระหว่ำงบริษัท เต็ดตรำ แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันจันทร์ ที่ 18 เดือนกุมภำพันธ์ 2562

ณ ห้องประชุมสงค์ธนำพิทักษ์ สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี

 

 

วันจันทร์ ที่ 18 เดือนกุมภำพันธ์ 2562

09.00น.-10.00 น.         ลงทะเบียน รับเสื้อโครงการ และรับประทานอาหารว่าง

10.00 น.-10.05 น.        พิธีกรเปิดพิธีลงนามระหว่างบริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จากัด และ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

10.05 น.-10.15 น.        ชมการแสดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

10.15 น.-10.25 น.        เชิญชม Presentation ความเป็นมาของโครงการ RECYCLE FOR NEW HOPE

10.25 น.-10.35 น.        รับฟังเรื่องราวความสาคัญของการรีไซเคิล โดยคุณธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ ผู้ดาเนินรายการทีวี 360 องศา สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

10.35 น.-10.55 น.        Work shop ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการรีไซเคิลกล่อง UHT เพื่อนามาทาเป็น หลังคาเขียว โดยคุณธีระ พฤกษสุภชาติ ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม              

บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จากัด

10.55 น.-11.15 น.        พิธีกรกล่าวเรียนเชิญผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

และคุณธีระ พฤกษสุภชาติ ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม บริษัท เต็ดตรา แพ้ค   

(ประเทศไทย) จากัด ร่วมกล่าวถึงการร่วมมือในครั้งนี้

– พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างบริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จากัด และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

11.15 น.-11.25 น.        ร่วมหย่อนกล่องเครื่องดื่มลงถังรับบริจาค และถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน

11.25 น.-12.30 น.        รับประทานอาหารเที่ยง

14.00 น.-15.00 น.        กิจกรรมคาราวาน รณรงค์การเก็บกล่องเครื่องดื่ม เพื่อนาไปรีไซเคิลเป็น

หลังคาเขียว บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

 หมายเหตุ กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

★★
About ★★
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3