by ★★

  กำหนดกำรลงนำมร่วมมือ โครงกำร RECYCLE FOR NEW HOPE

  ระหว่ำงบริษัท เต็ดตรำ แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  วันจันทร์ ที่ 18 เดือนกุมภำพันธ์ 2562

  ณ ห้องประชุมสงค์ธนำพิทักษ์ สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี

   

   

  วันจันทร์ ที่ 18 เดือนกุมภำพันธ์ 2562

  09.00น.-10.00 น.         ลงทะเบียน รับเสื้อโครงการ และรับประทานอาหารว่าง

  10.00 น.-10.05 น.        พิธีกรเปิดพิธีลงนามระหว่างบริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จากัด และ

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  10.05 น.-10.15 น.        ชมการแสดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  10.15 น.-10.25 น.        เชิญชม Presentation ความเป็นมาของโครงการ RECYCLE FOR NEW HOPE

  10.25 น.-10.35 น.        รับฟังเรื่องราวความสาคัญของการรีไซเคิล โดยคุณธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ ผู้ดาเนินรายการทีวี 360 องศา สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

  10.35 น.-10.55 น.        Work shop ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการรีไซเคิลกล่อง UHT เพื่อนามาทาเป็น หลังคาเขียว โดยคุณธีระ พฤกษสุภชาติ ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม              

  บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จากัด

  10.55 น.-11.15 น.        พิธีกรกล่าวเรียนเชิญผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  และคุณธีระ พฤกษสุภชาติ ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม บริษัท เต็ดตรา แพ้ค   

  (ประเทศไทย) จากัด ร่วมกล่าวถึงการร่วมมือในครั้งนี้

  – พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างบริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จากัด และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  11.15 น.-11.25 น.        ร่วมหย่อนกล่องเครื่องดื่มลงถังรับบริจาค และถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน

  11.25 น.-12.30 น.        รับประทานอาหารเที่ยง

  14.00 น.-15.00 น.        กิจกรรมคาราวาน รณรงค์การเก็บกล่องเครื่องดื่ม เพื่อนาไปรีไซเคิลเป็น

  หลังคาเขียว บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

   

   หมายเหตุ กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

  ★★
  About ★★
  พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3