by ★★

พยากรณ์อากาศ ศุกร์ที่ 26ก.พ.64

ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนยังคงปกคลุมไทยตอนบน ทำให้อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวตอนกลางวัน ขณะที่ภาคเหนือและอีสานตอนบนยังมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าได้อยู่จากลมตะวันตกในระดับบนได้พัดพาความหนาวเย็นจากเทือกเขาหิมาลัยผ่านเมียนมาเข้ามาปกคลุม

เตือน!!28ก.พ.-3มี.ค. ความกดอากาศสูงกำลังปานกลางระลอกใหม่จากจีนจะแผ่ลงมาปะทะกับความร้อนชื้นที่พัดพามาโดยลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ ในบริเวณภาคอีสานตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก กทม.-ปริมณฑล ระวัง!!จะมีพายุฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงเกิดขึ้น
ภาพรวมอากาศวันนี้…
ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ต่ำสุด 15-21 องศา สูงสุด 34-38 องศา ยอดดอย หนาวถึงหนาวจัดต่ำสุด 6-15 องศา
ภาคอีสาน อากาศเย็นในตอนเช้า มีอากาศร้อนกับฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ต่ำสุด 18-22 องศา สูงสุด 35-38 องศา ยอดภูอากาศหนาว ต่ำสุด 11-15 องศา
ภาคกลาง มีอากาศร้อนกับฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ต่ำสุด 21-22 องศา สูงสุด 37-38 องศา
ภาคตะวันออก มีอากาศร้อนกับฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ต่ำสุด 21-24 องศา สูงสุด 32-37 องศา คลื่นต่ำกว่า 1 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ต่ำสุด 19-22 องศา สูงสุด 31-35 องศา คลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ต่ำสุด 19-21 องศา สูงสุด 33-36 องศา คลื่นต่ำกว่า 1 เมตร
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีอากาศร้อนกับฟ้าหลัวตอนกลางวัน ต่ำสุด 21-23 องศา สูงสุด 34-36 องศา
#พยากรณ์อากาศ #ทีวี360องศา #สถานีรักโลก
★★
About ★★
พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3