by ★★

  ครัวในห้าง ข้างชุมชน กับ Supermarket ในป่าใหญ่

        ป่าชุมชนบ้านต้นต้อง ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง บนเนื้อที่ 1,500 ไร่ ที่ป่าชุมชนแห่งนี้ ได้เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน ช่วยกันอนุรักษ์ จัดการ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนแห่งนี้ บอกได้เลยว่า.. พื้นป่าชุมชนของภาคเหนือในปัจจุบัน มีมากกว่า 440 แห่ง จำนวนพื้นที่กว่า 7 แสนไร่ และพื้นที่แห่งนี้มีความเชื่อหนึ่งที่ทำให้คนในชุมชนไม่กล้าตัดไม้ทำลายป่า  

        และบนเนื้อที่กว่า 1,500 ไร่ ของป่าชุมชนบ้านต้นต้องนี้ กลายเป็นซูเปอร์มาร์เก็ต ที่ชุมชนได้ประโยชน์ เพราะเป็นพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการจัดการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชน และองค์กรชุมชน ทั้งทางตรง และทางอ้อม ตามความเชื่อ และวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

        เป็นป่าที่ประชาชนเข้าไปใช้สอยตามวิถีชีวิตของคนทุกคนในชุมชน ทั้งเรื่องการทำมาหากิน ระบบครอบครัวเครือญาติ ประเพณีความเชื่อ อำนาจและกฎระเบียบในชุมชน

  และตลอดเส้นทางป่าชุมชนบ้านต้นต้องนั้น บอกเลยว่า.. ชาวบ้านยังได้อนุรักษ์ และรักษาป่าต้นน้ำ ด้วยการเดินตามรอยพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ว่าด้วยเรื่องของการปลูกป่า 3 อย่าง คือไม้ใช้สอย ไม้กินได้ และไม้เศรษฐกิจ เพื่อให้ได้ประโยชน์ 4 อย่าง คือพออยู่ พอกิน พอใช้ และเป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ ถือได้ว่าป่าชุมชนบ้านต้นต้อง ได้เป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์แบบไปแล้ว

        คำว่า “Supermarket ในป่าใหญ่” จึงแปลความได้ไม่ยาก จากผลของการกระทำจากชาวบ้านในชุมชน ร่วมมือร่วมใจกัน ทำให้มีกินมีใช้แบบครบครัน !! แถมยังได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันการอนุรักษ์ป่าไม้ไทย ให้คงอยู่อย่างยั่งยื่นอีกด้วย

  ★★
  About ★★
  พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3