by ★★

  โดยพื้นฐานสังคมชนบทไทยชาวบ้านล้วนอาศัยพึ่งพาป่าเพื่อปัจจัย 4 ซึ่งได้แก่ แหล่งอาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค  และเครื่องนุ่งห่ม ที่มีความสำคัญต่อชีวิตมาเป็นเวลานานแล้ว นอกจากนี้.. ชุมชนยังได้พึ่งพาน้ำที่มีต้นธารจากป่าเพื่อการเกษตร  อาศัยผลผลิตจากป่าเป็นรายได้เสริมนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรม 

  อีกทั้งป่ายังเป็นแหล่งที่มาของความเชื่อ ประเพณี ซึ่งเป็นรากฐานความสัมพันธ์ของชุมชน บทบาทของป่าต่อความอยู่รอดของชุมชนจึงมีมาเนิ่นนานและไม่สามารถแยกจากกันได้ ชุมชนพื้นเมืองหรือกลุ่มชนชาติพันธุ์ และชุมชนท้องถิ่นแทบทุกแห่งมีวัฒนธรรมและวิถีปฏิบัติในการจัดการ และดูแลรักษาป่า

  แม้ว่าชุมชนท้องถิ่น และกลุ่มคนพื้นเมืองจะมีการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งรัฐเองก็มีนโยบายและกฏหมายในการหยุดการทำลายป่าก็ตาม แต่พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยยังมีการลดน้อยถ้อยลง และการทำลายป่ายังดำรงอยู่ ทั้งนี้ด้วยเหตุปัจจัยทั้งการปฏิบัติ นโยบายและกฏหมายที่ไม่เอื้อและมีความขัดแย้งในตัวนโยบายเองและการปฏิบัติจริง ในขณะที่กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้พยายามในการอนุรักษ์และจัดการป่าไม้ เพื่อรักษาขนาดและพื้นที่ของป่า แต่นโยบายในการส่งเสริมพืชเชิงเดี่ยวที่ต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่และความต้องการของตลาดมีการขยายตัวและมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตและกระบวนทัศน์ของคนท้องถิ่น  นอกจากนั้นกฎหมายป่าไม้ที่ไม่เอื้อและไม่ทันสมัยต่อสถานการณ์ถือเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่นำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่กับชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เขตอนุรักษ์  ซึ่งสร้างผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน และทรัพยากรป่าไม้

  เมื่อเราอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ และอยู่ร่วมกับป่าไม้ ที่ยังต้องพึ่งพาอาศัยกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านอุปโภค บริโภค ที่อยู่อาศัย รวมถึงการสร้างรายได้ ฉะนั้น !! เพื่อการรักษาป่าไม้ไทย ให้คงอยู่ยืนนาน การเป็นกระบอกเสียง ส่งต่อคนที่คุณรัก ให้เค้าได้มีจิตสำนึกห่วงแหนป่าไม้ การรักโลกในแนวคิดเก๋ๆ และทำได้จริง ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับกิจกรรม CSR ในครั้งนี้ ของทีวี 360 องศา จับมือกับพันธมิตรสิ่งแวดล้อม บริษัท จิ้วฮวด จำกัด, บริษัท ตราแม่ครัว จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์ ตราแม่ครัว ตราฉลากทอง และตราแม่ครัวฉลากทอง ที่จะลงพื้นที่ไปต่อยอดแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ขยายพื้นที่สีเขียวให้กับป่าไม้ไทย ติดตามกิจกรรม เร็วๆ นี้ได้ที่ Facebook TV360 องศา

  ที่มา : www.recoftc.org

  ★★
  About ★★
  พิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3